Kulaksız, Y.(2014); “Yoksulluk Bağlamında Çocuk İşgücü”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi , Cilt.2,Sayı.3, s.91-111.

Kulaksız, Y.(2014); “Yoksulluk Bağlamında Çocuk İşgücü”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi , Cilt.2, Sayı.3, s.91-111.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 24

Kapsam:

Çalışmanın ağırlık merkezinde iki önemli kavram yer almaktadır. Bunlardan biri “çocuk” diğeri ise “yoksulluk”tur. Bu noktadan hareketle öncelikle genel olarak yoksulluk olgusu ve yoksulluğun nedenleri ele alınmış, çocuk ve çocuk işgücü kavramlarına değinilmiş, daha sonra yoksulluğun çocukların çalışmasının üzerindeki etkileri diğer nedenlerle
birlikte değerlendirilmiştir.
Makaleden bir Alıntı:
Türkiye genelindeki çalışan çocukların % 41,4’ü “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” için çalışmaktadır. Buradan anlaşılabileceği gibi çocuklar çalışmalarına neden olarak hanehalkının düşük gelirine işaret etmişlerdir. Kent-kır ayrımında kentlerde çalışan çocukların % 45,5’i yine “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” için çalışırken, kırsal kesimde çalışan çocukların % 43,4’ü “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak” için çalışmaktadır. 15-17 yaş grubundaki çalışan çocuklar da gerek Türkiye genelinde gerekse kent-kır ayrımında en yüksek oranların “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” olduğu görülmektedir. Kentlerdeki çocukların çalışmasındaki ikinci önemli neden % 25,3 ile “iş öğrenmek, meslek sahibi olmak” gelmektedir. Bu neden yine aile gelirinin düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Düşük gelirli aileye daha fazla yük olmak istemeyen çocuk, bir an önce meslek sahibi olmaya yönelmektedir (s.101).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk işgücü, yoksulluk.

 

Türkiye’de çocuk işgücüne insan sermayesi açısından bir yaklaşım: yoksulluk, çocuk işgücü ve insan sermayesi döngüsü

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türkiye’de çocuk işgücüne insan sermayesi açısından bir yaklaşım: yoksulluk, çocuk işgücü ve insan sermayesi döngüsü

Çalışmanın Türü: Doktora Tezi

Çalışmanın Yazarı: Hakan Acaroğlu

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010,Eskişehir(Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Teorisi Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 247

Amaç:

Çalışmada Cobb-Douglas tipinde bir üretim fonksiyonundan hareketle fert başına çıktı miktarı insan sermayesi ile faktör donanımı cinsinden ifade edilirliğe indirgenmekte ve çocuk işgücü ile ilişkisi olan fertlerin insan sermayelerini ölçmek amaçlanmaktadır.

İçerik:

Bu çalışmayla Türkiye’deki çocuk işgücü olgusu insan sermayesi yaklaşımıyla çekirdek bir aile yapısında incelenmektedir. Hanehalkı kararları neticesinde meydana gelen çocuk işgücünün varlığının insani gelişme ya da yoksulluk ile sonuçlanacağının gösterilmesi çalışmanın ana mantığını oluşturmaktadır.

Yöntem:

Literatürden süzülen bilgilere dayalı olarak oluşturulmuş araştırma modeli yer almaktadır. Takiben de teorik modelin sınanması, verilerin açıklanması, modelle ilgili varsayımlar ve sınırlamalar sunulmaktadır. Araştırmanın uygulama kısmına kadar olan bu bölümünde yöntem olarak üretim fonksiyonuna dayalı bir insan sermayesi modelinin karşılaştırma suretiyle ölçüm yapan bir tasarımı tanıtılmaktadır.

Alıntı:

Çocuk işgücünün nedenlerinden biri de bu çalışmada mikro etki olarak adlandırılan ve aileye özgü karakteristik özelliklerden kaynaklanan faktörlerdir. Hanehalkı içinde gerçekleşen karar ve tutumların olası etkilerinin bütününü ifade etmek için kullanılan mikro etkide hanehalkı reisinin önemi büyüktür. Çünkü çocuğun çalışıp çalışmaması ile
ilgili nihai kararları verecek olanlar hanehalkı reisleridir. Hanehalkı geliri çalışma kararlarının verilmesinde belki de hanehalkı reisini en çok etkileyen faktör olma özelliğindedir. Bununla birlikte hanehalkının eğitim düzeyi de çocuğun çalışma kararının verilmesinde gelir kadar önemi olabilecek bir diğer faktördür(s.17).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işgücü, yoksulluk.

Türkiye’de ve Dünyada Çocuk İşgücü

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türkiye’de ve Dünyada Çocuk İşgücü

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Sezen Demir

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2012,İstanbul(Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 93

Amaç:

İçerik:

Çocuk işgücü olgusuna, çocuk işgücünün tarihsel gelişimine ve çocuk işgücü üzerine ekonometrik analiz ana başlıklarına yer verilmektedir.

Yöntem:

Çalışmada, çocuk işgücü, hem Türkiye bazında hem de Dünya genelinde ele alınmıştır. Çalışmanın ekonometrik analiz bölümünde, çocuk işgücü, 20 ülkenin 1990-2005 dönemine ait verileri esas alınarak panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada, birleştirilmiş en küçük kareler tahmini (POLS), sabit etkiler tahmini (FE), değişen varyans durumunda sabit etkiler tahmini (FE, robust), rassal etkiler tahmini (RE) ve Hausman model belirleme testi yapılmıştır. Panel veri analiziyle gerçekleştirilen bu dört farklı tahmin sonucunda, çocuk işgücü üzerine yapılan teorik ve ampirik çalışmaları büyük ölçüde destekler nitelikte bulgular elde edilmiş ve elde edilen bu bulgular yorumlanmıştır.

Alıntı:

Türkiye’de çalışan çocukların çalışma nedenleri 2006 yılı bazında irdelendiğinde, çalışma nedenlerinin başında % 51.1 ile “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak”gelirken, ikinci sırada %17.4 ile iş öğrenmek, meslek sahibi olmak, üçüncü sırada ise %12.9 ile “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak” yer almaktadır. Sıralanan tüm bu nedenlerin dışında, “ailenin isteği” üzerine çalıştığını belirten çocukların oranı %10.8; “kendi ihtiyaçlarını karşılamak” için çalışan çocukların oranı ise %4.7’dir (Şekil 3.9) (s.47).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işgücü,

 

Şahinli, A.M.; Şahbaz, N.(2013); “Çocuk İşgücü Potansiyeli: Türkiye, Kent, Kır”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, s.29-46.

Şahinli, A.M.; Şahbaz, N.(2013); “Çocuk İşgücü Potansiyeli: Türkiye, Kent, Kır”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, s.29-46 .

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 21

Kapsam:

Çalışmada, Ekim 1994, Ekim 1999 ve 2006 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun yapmış olduğu çocuk işgücü anketi sonuçlarından yararlanılarak çocuk işçiliğinin potansiyeli incelenmiştir.

Makaleden Bir Alıntı:

Türkiye ve kent bazında çocuk sayısında artış mevcutken, kır bazında azalış söz konusu olmuştur. 15-17 yaş grubunda çocuk sayısında Türkiye ve kır ayrımında düşüş gözlenirken, kent bazında artış gözlenmiştir. Tüm yaş gruplarında istihdam edilen çocuk sayısında düşüş mevcutken, ev işlerinde çalışan çocuk sayısında yükseliş mevcuttur. Çalışmayan çocukların sayısında tüm yaş gruplarında azalış söz konusu olmuştur (s.38).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk işgücü, çocuk emeği.

 

 

Karaman,B.,Özçalık,M.,(2007),”Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu:Çocukİşgücü”,Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 2007,Cilt:14,Sayı:1,ss.25-41 .

Karaman,B.,Özçalık,M.,(2007),”Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu:Çocukİşgücü”,Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 2007,Cilt:14,Sayı:1,ss.25-41 .

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 39

Kapsam:

Çeşitli ülkeler ve Türkiye’den gelir dağılımı verilerine değinilerek gelir dağılımındaki  eşitsizlik sonucu ortaya çıkan çocuk işgücüne değinilmekte be çalışan çocukların sorunlarına ve çözüm önerilerine değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:
Türkiye’de çocukların çalışmasının başlıca sebebi yoksulluktur.Yoksulluk ise bozuk gelir dağılımı ve asgari ücretin yetersizliği, işsizlik,kaynakların prodüktif kullanılmaması, hızlı nüfus artışı, kayıt dışı ekonomi,teknolojik gelişmelerin sağlanamaması, bölgelerarası gelişmişlik farkı ve göç gibibirçok farklı soruna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır(ÇSGB,Çalışan ÇocuklarınEğitime Yönlendirilmesi –İzmir Projesi Raporu, 2005: 16 ve Karabulut, 1996: 7).(s.33).
 Bazı Anahtar Sözcükler:
Gelir Dağılımı, Çocukİşgücü, Temel Eğitim,yoksulluk.
 

Brezilya ve Türkiye’de çocuk işgücü

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı:  Brezilya ve Türkiye’de çocuk işgücü

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: AYŞENUR ACAR

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010,İstanbul(Galatasaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: İngilizce

Sayfa Sayısı: 107

Amaç:

Brezilya ve Türkiye’deki  çocuk işgücü sorunun profilini çizmek.

İçerik:

Brezilya ve Türkiye’den çocuk işgücü profilini ortaya koymakta ve bunu eğitim okul,okula yönelim gibi konularla birlikte incelemektedir.

 

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Türkiye için, çocuk işgücü adına özel bir bulgu bulunmaktadır. Çıraklık, çocuklarda ekonomik faaliyetlere erken yaşlarda başlamaya yol açmaktadır. Ayrıca, özellikle erken yaşlarda çalışmaya başlamak (özellikle erkek çocukları için) bir avantaj olarak görülebilmektedir. Çünkü, bu çocuklar yetişkinliklerinde çalışma hayatına daha kolay uyum sağlamaktadırlar. Sonuç olarak, iki mikro veriden (PNAD 2008 ve CLS 2006) elde edilen sonuçlar birleştirilebilir: Erkek çocukları çalışmaya daha meyillidir ve çocuk işçiliğinin tehlikeli formları ile meşgul olmaktadır. Çocuk işçiliği olgusu bölgesel farklılıklar göstermektedir ve kırsal alanlarda yaşayan çocuklar ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaya daha meyilli, kentsel alanlarda yaşayan çocuklar ise ücretli olarak çalışmaya meyillidir.

 

Anahtar kelimeler:

Türkiye’deki çocuk işgücü profili, çocuk emeği, eğitim, çıraklık.

 

 

Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği sorunu: 1980 sonrası Türkiye örneği

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği sorunu: 1980 sonrası Türkiye örneği

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: SEVİNÇ ARZU ULUOĞLU

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010,Kars(Kafkas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 280

Amaç:

Çocuk işçiliğinin en önemli iki nedeni olan yoksulluk ve eğitimsizliğin yanı sıra çocuk işçiliğine neden olan yetişkinlerin işsizliği, çarpık kentleşme, küreselleşme, ebeveynlerin eğitim durumu, sosyal dışlanma, çocuk emeğinin ucuz olması, organize olmamış iş yaşamı, kayıt dışı ekonomi, iç ve dış göç, hızlı nüfus artışı, işçi haklarının baskı altın tutulması ve cezaların az olması gibi diğer faktörleri ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için alınması gereken önlemleri ortaya koymaktır.

İçerik:

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.

Alıntı:

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği, çocuk işgücü.