Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014

Çalışmanın adı: Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği 2014

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Hayata Destek İnsani Yardım Derneği

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2014, İstanbul

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 95

Amaç:

İçerik:
Rapor 2014 yılında Hayata Destek Derneği’nin Mevsimlik Tarım İşçiliği Yaşama, Çalışma Koşulları Araştırması’nın bulgularına dayanarak ailelerin sosyo-ekonomik yapılarını, çalışma ve yaşam koşullarını, yoksullukları ve yoksunluklarını ele alarak, çocukların iyi olma hali üzerindeki etkisini inceleyecektir. Başat olarak mevsimlik tarım işçiliği olmak üzere, mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk verilerine de yer verilmektedir.

Yöntem:

Araştırma kapsamında yaygın olarak mevsimlik işçi alan illerde Adana (örtü altı sebze ve narenciye); Afyon (kiraz toplama); Düzce (fındık toplama); İzmir (kiraz toplama); Konya-Aksaray (pancar çapası); Ordu (fındık toplama); Samsun (sebze hasadı); Urfa (pamuk toplama) ve Yozgat-Nevşehir (pancar çapası)’nda saha çalışması yapılmıştır. Araştırma Aralık ayında, mevsimlik pamuk ve Adana narenciye sahasıyla son bulmuştur. Toplamda aralarında çiftçi ve yerel yetkililer de olmak üzere 85 derinlemesine görüşme ile 168 hane halkı anketi yapılmıştır. Ayrıca 8 kadın ve 3 çocuk odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 168 hane halkı anketi ile toplamda mevsimlik tarım işçisi olan ya da bundan doğrudan etkilenen 1,353 kişinin verisine ulaşılmıştır.

Alıntı:

MURAT;10 yaşında ve bu yıl ‘gerçekten çalışmaya başladığı’ ilk yıl. Urfa, Viranşehir’den 22 kişilikgeniş ailesiyle birlikte bu yıl göç yoluna çıktılar. 4. sınıfa giden Murat her yıl Mayıs ayında Urfa’dan ayrıldıkları için okula düzenli devam edememekte: “Bu yıl Mayıs ayında göç yoluna çıktık, Aksaray’da şeker pancarı çapası, Samsun’da sebze hasadı, Düzce’de fındık toplama işi yaptık. Düzce’den sonra ben ailemle pamuk hasadına gitmeyeceğim, okula devam edeceğim” diye yolculuklarını aktarmıştı. Ancak onunla devam ettiğimiz göç yolculuğunda pamuk vakti geldiğinde o da ailesiyle birlikte Viranşehir yakınlarındaki bir pamuk tarlasında çadırda kalıp pamuk topladı, okula devam edemedi. Kendi anlatışı ile pancar çapasında çok çalışmasa da, sebze hasadında, fındık ve pamuk toplama işlerinde çok çalışıp, aileye katkısı çok olmuş. Murat’ın ailesi, toprakları olmadığı için yıllar önce köylerinden şehir merkezine göçmüşler ve kendilerini bildiklerinden beri bu işi yapıyorlar.Murat’ın 19 yaşındaki ablası okuyamayan çocuklardan bir örnek:“Ben de orta ikiye kadar gittim,işe çıktığımızdan dolayı okuyamadık. Zaten 4 ay öyle gidiyorduk, 6 ay işe çıkıyorduk. 4 ay gidince yani bir şey öğrenemiyoruz, sadece yazma okuma oluyor, başka şey olmuyor(s.87).


Anahtar kelimeler:

Tarımda çocuk emeği, eğitim.

MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Çalışmanın adı: MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLİĞİNDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Çalışmanın Türü: Rapor

Çalışmanın Yazarı: Kalkınma Atölyesi,

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Eylül 2013, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 37

Amaç:

 

İçerik:
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ
İlgili Mevzuat, Mevcut Durum ve Eğitim Programları
Mevzuat ve Kamunun Yükümlülükleri
Mevcut Durum ve İl Düzeyindeki Çalışmalar.
Mevcut Eğitim Programları
Eğitim İhtiyaç Analizi Saha Çalışması
Görüşmenin Genel Kapsamı
Görüşmelerden Elde Edilen Bilgiler
Yapılan Görüşmelere Dair Genel Değerlendirme
Görüşülen Tarafların Eğitim İhtiyacına Dair Genel Değerlendirme
Eğitim Programına Dair Öneriler
Kamu Çalışanları, Muhtarlar, Bahçe Sahipleri ve Tarım Aracılarının Eğitimlerine Yönelik Oneriler
Ailelerin Eğitimine Yönelik Öneriler
EĞİTİM PROGRAMI
Açılış Oturum

Oturum (1) Türkiye’de ve Dünya’da Mevsimlik Tarım işçiliği
Oturum (2) Mevsimlik Tarım İşçiliğinde Çocuklar İçin Koruyucu Çevre
Oturum (3) Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği ile Mücadele – Uygulama Örnekleri
Oturum (4) Mevsimlik Tarımda Çocuk işçiliğinin Önlenmesine Yönelik Rol ve Sorumluluklar – Yerel Düzeyde Yapılabilecekler
Kapanış Oturumu

Yöntem:

 

Alıntı:

 

Anahtar kelimeler:

Tarımda çocuk emeği, eğitim.

 

Yılmaz, F.;Göçen,S.;Yılmaz,F.(2013); “Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Algıları”, E-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi ,Cilt 4, Sayı; 1,s.82-99.

Yılmaz, F.; Göçen,S.;Yılmaz,F.(2013); “Sokakta Çalışan ve Çalışmayan İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlere İlişkin Algıları”, E-uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt 4, Sayı; 1, s.82-99.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 52

Kapsam:

Makalede sokakta çalışan ve çalışmayan ilköğretim öğrencileri ile yapılan araştırmaya yer verilmektedir.

Makaleden Bir Alıntı:

Araştırma sonuçlarına göre, sokakta çalışmayan öğrencilerin, en çok olumlu görüş bildirdikleri değerler, adil olma ve
sağlıklı olmaya önem verme değerleri iken; sokakta çalışan öğrencilerin en çok olumlu görüş bildirdikleri değerler, barış ve duyarlılık değerleridir(s.94).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, eğitim.

Türkiye de çocuk işçiliği örgün eğitim ve çalışma hayatı : Hekimbaşı örneği

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türkiye de çocuk işçiliği örgün eğitim ve çalışma hayatı : Hekimbaşı örneği

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Neslihan Bekdaş

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009,İstanbul( Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 119

Amaç:

İçerik:

İstanbul Kocatepe Bölgesi’nde bir işyerinde ve sokakta çalışan çocukların ve ailelerin bireysel özellikleri, sosyo-demografik ve ekonomik durumları ile çalışma yaşamları ve koşulları incelenmek ve çalışan çocuklar çalışma yaşamına iten nedenler ve eğitim durumlarını da karşılıklı etkileşim için de değerlendirmektir. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak çocuk işçiliği ele alınmıştır. Çocuk ve çalışan çocuk tanımlarının yapılırken bu kavramların aslında kesin hatlarla ayrıştırırılıp, kalıplarla belirtilmiş olmasa da çocuğun değeri kavramını da kapsayacak şekilde tanımlamaları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Konunun devamında çalışan çocuğun ve çalışan çocuğun ailesinin özellikleri ve çocukların çalışma nedenleri irdelenmiştir.

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmış ve alan çalışması ile desteklenmiştir.

Alıntı:

Çocukların bir gün boyunca çalışmak zorunda oldukları süre çocuk işçiliği probleminin vahametinin önemli bir göstergesidir. Kaçınılmaz olarak çocuklar daha çok zamanlarını işte geçirmekte, daha az zamanlarını öğrenme ve boş zaman etkinliklerine ayırabilmektedirler. Çalışan çocukların büyük bölümü günde 9 ile 12 saatini çalışarak geçirmekte ve haftada 6 gün çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinden akşamın karanlığına kadar çalışmanın çocuk için uygun bir yaşam biçimi olmadığı açıktır. Çocuğun oyun oynamaya, kendisini geliştirmeye, öğrenmeye, sosyal ilişkilere ayıracakzamanı son derece sınırlıdır(s.15).

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk işçiliği, eğitim.

 

 

 

 

 

Tor,H. (2010). “Türkiye de Çocuk İşçiliğinin Boyutları”, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken(Türklerin Dünyası Dergisi)/ Journal of World of Turks ; EBSCO, DOAJ IndexCopernicus 8211; ZDB-DNB v.b., Vol 2(25-42).

Tor,H.(2010). “Türkiye de Çocuk İşçiliğinin Boyutları”, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken(Türklerin Dünyası Dergisi)/ Journal of World of Turks ; EBSCO, DOAJ IndexCopernicus 8211; ZDB-DNB v.b., Vol 2(25-42).

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 14

Kapsam:

Bu çalışma Türkiye’de çalışan çocukların sayısal durumlarını, sektörlere göre dağılımını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen çocuk işgücü araştırmalarının verilerine göre analiz etmeyi amaçlamakta ve Türkiye’de çalışan çocukların durumuna değinmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Eğitim sorunu, çocuk işçiliğinin önemli bir boyutu olup yoksulluğu dayaratan etkenlerin arasındadır. Eğitim düzeyi yükseldikçe, yoksul olma riski azalmaktadır. Türkiye’de okuryazar olmayan % 11.27’lik nüfusta yoksulluk oranı% 41.07 iken; yüksek okul, fakülte ve üstü eğitimli % 3.79’luk nüfusta yoksulluk oranı% 1.57’ye düşmektedir(s.32).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:
Çalışan çocuk, çocuk işçilik, yoksulluk, eğitim.
 

Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:12

Kapsam:

Tarımda en kötü biçimde çalışan çocuk işçiliği ile ilgili olarak Gülçubuk ve arkadaşları (2003) tarafından Adana İli Karataş İlçesinde pamuk tarımında mevsimlik-gezici çalışan çocuklar ile ilgili olarak yapılan bir araştırma sonuçlarına değinerek başta torba yasa olmak üzere yasal düzenlemeleri de ele alarak tarımda çocuk emeği sömürüsüne değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğineneden olan temel unsurlar;
Göç,
Bozuk gelir dağılımı,
Yetersiz eğitim,
Eğitimde fırsat eşitsizliği,
Nüfus artışı,
İşsizlik,
Yoksulluk,
Yetişkinlerin işsizliği,
Mevzuatın eksikliği ve etkin uygulanamaması,
İşverenlerin çocuk işgücü talebi,
Ücretsiz aile işçiliği ve
Tarımda istihdam çocuk işçiliğini belirleyen temel unsurlardır(s.79).
Çocuk işçilerin %70’i tarımdadır(s.90).


Bazı Anahtar Sözcükler:
Tarımda çocuk emeği, çocuk işçilik, çocuk sömürüsü, eğitim.

Brezilya ve Türkiye’de çocuk işgücü

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı:  Brezilya ve Türkiye’de çocuk işgücü

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: AYŞENUR ACAR

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010,İstanbul(Galatasaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: İngilizce

Sayfa Sayısı: 107

Amaç:

Brezilya ve Türkiye’deki  çocuk işgücü sorunun profilini çizmek.

İçerik:

Brezilya ve Türkiye’den çocuk işgücü profilini ortaya koymakta ve bunu eğitim okul,okula yönelim gibi konularla birlikte incelemektedir.

 

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Türkiye için, çocuk işgücü adına özel bir bulgu bulunmaktadır. Çıraklık, çocuklarda ekonomik faaliyetlere erken yaşlarda başlamaya yol açmaktadır. Ayrıca, özellikle erken yaşlarda çalışmaya başlamak (özellikle erkek çocukları için) bir avantaj olarak görülebilmektedir. Çünkü, bu çocuklar yetişkinliklerinde çalışma hayatına daha kolay uyum sağlamaktadırlar. Sonuç olarak, iki mikro veriden (PNAD 2008 ve CLS 2006) elde edilen sonuçlar birleştirilebilir: Erkek çocukları çalışmaya daha meyillidir ve çocuk işçiliğinin tehlikeli formları ile meşgul olmaktadır. Çocuk işçiliği olgusu bölgesel farklılıklar göstermektedir ve kırsal alanlarda yaşayan çocuklar ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaya daha meyilli, kentsel alanlarda yaşayan çocuklar ise ücretli olarak çalışmaya meyillidir.

 

Anahtar kelimeler:

Türkiye’deki çocuk işgücü profili, çocuk emeği, eğitim, çıraklık.

 

 

Fişek,A.G.(2014); “ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU 2012”, Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:134,Mayıs-Haziran. s,12-15.

Fişek,A.G.(2014); “ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN DURUMU 2012”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:134, Mayıs-Haziran. s,12-15.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:-

Kapsam:

2012 yılına ait verilere yer verilirken çalışan çocukların çalışma yaşamına girme nedenlerinden, çalışma yaşamındaki tehlikelere kadar çalışan çocuklara yönelik geniş kapsamlı bir makaledir.

 

Makaleden bir Alıntı:

Ama çocuk emeği hala sürmektedir. Çünkü onun varlık nedenini oluşturan ekonomik ve sosyal temel sürmektedir. Bizler başta nitelikli ve kesintisiz örgün eğitimin yurt düzeyinde yükseltilmesi olmak üzere, etkin bir sosyal politika ile çocuk emeği ile baş edebiliriz. Bu bilinçle, kısa erimde, çalışan çocukların yaşamını kolaylaştırmalı ve onların yanında durmalıyız. “ÇocukEmeğinin Kabul Edilemez Biçimlerinde” çalışmalarına kesinlikle izin vermemeliyiz. Tehlikeli işlerde çalışan çocukların, bu tehlikelerden korunmaları, sağlıklarının yakından izlenmesi için, sürekli örgütlenmeler oluşturmalıyız. Çırakların eğitildiği “Mesleki Eğitim Merkezleri”nde hem eğitimin kalitesini çok arttırmalıyız; hem de okulda daha çok zaman geçirmelerini sağlamalıyız. Bu ek sürelerde, “benlik gelişimlerini tamamlamaları, kentli kimliğini geliştirimeleri” için yoğun sosyal ve kültürel programlar uygulamalıyız. Çocukların erken yaşta çalışma yaşamına atılmasına olanak veren
.Kesintili eğitim uygulaması
.Dışarıdan okuyabilme olanağı
.Köylerde okulların geç açılma ve erken tatil edilmesi uygulaması vb.son vermeliyiz(s.15).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği, çıraklık.

(2014)”ONLAR DA ÇIRAKTI : İSHAK AKPINAR”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:135,Temmuz-Ağustos.S,6-7.

(2014)”ONLAR DA ÇIRAKTI : İSHAK AKPINAR”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:135,Temmuz-Ağustos.S,6-7.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

12 yaşında bir çocuğun çalışma yaşamına girmesini ve çıraklığa nasıl başladığının anlatıldığı makalede bir yaşam öyküsüne yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Ustalardan çok dayak yedim. Bu üç-dörtyıl sürdü. Ustalar, hoyrat ve kaba insanlardı; ben bunca yıllık ustabaşıyım, ne bir çalışana ne de kendi çocuklarıma fiske vurdum. Ama Mustafa Amcanın beni çok kolladığını ve tüm yaşamımı

çekilir hale getirdiğini söylemeliyim. Ama ben de çok sabrettim. Niye sabrettim? Durumumuz yoktu; imkanımız yoktu; mecbursun. Sonuçta katlanmaktan başka çarem yoktu. Siyah renkli ucuz lastik çarık benzeri ayakkabılar (Gislavet denir) giyerdik. Şimdi çocuklar ayakkabı beğenmiyorlar. Çok fazla elbisem olmadı; neredeyse hem aynı gömlek pantolonlarla gider gelirdik. Çıraklığımda hiç iş kazası geçirdiğimi anımsamıyorum. Ama bir kez az daha ağır bir şekilde yaralanıyordum(s.6).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çıraklık, çırak, usta-çırak ilişkisi, eğitim.

 

 

(2012)”ESİRGENEN ÇIRAKLAR BİR İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ (Selçuk Savaş ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,4-5.

(2012) “ESİRGENEN ÇIRAKLAR BİR İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ (Selçuk Savaş ile Söyleşi)”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,4-5.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

Çırak tanımı yapılarak, 4+4+4 eğitim sitemi ile birlikte yeni oluşan çıraklık tanımına değinilmekte ve 144 işçinin  10’unun çırak olduğu Ankara Etimesgut’ta Elsan Elektrik Motorları Fabrikası’ndaki, çıraklara yönelik iyi uygulama örneğine yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Çıraklar, ucuz ve uysal işçiler olarak görülmektedir. Yaşamlarının henüz başında, oynayacakları oyunların onların
kişisel gelişimleri üzerinde ne kadar etkili olduğu düşünülmemektedir. “4+4+4” yasasından sonra çocukların işe başlama yaşının 10 yaşa düşme olasılığı karşısında, “Gözünüz aydın(!)” dediğimiz ustalar isyan etmişlerdir; “Olur mu?!” diye. Biz 15 yaşında çocuk, işyerine girince isyan ediyoruz. Ayrıca merak ediyoruz; kaç usta, onlar gibi, on yaşında çırakları karşısında görünce isyan edecek? zNe yazık ki, çocukların erken yaşta çalışma yaşamına girmesi toplumumuzun bir yarası(S.4).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çıraklık, eğitim sistemi.

Turgut, İ.(2012) “Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:121,Mart-Nisan.S,2.

Turgut, İ.(2012) “Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:121,Mart-Nisan.S,2.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

1979 yılı 21-22 Nisan’ında,Balıkesir’de düzenlenen “Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı”başlıklı seminerde sunulan bildirileri, yapılan konuşmaları ve gönderilen mesajları içeren aynı başlıklı kitap ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

TRT’den Sema Okay ise konuşmasında, yurt dışında çalışmaya giden işçilerimizin çocuklarının sorunlarına değinmiş
“O çocuklar uzaklarda ama biz nerdeyiz?” diye sormuş; genç kuşaklara sahiplenilmesi gerektiğine parmak basmıştır. (s.84)Tanınmış eğitimci Rauf İnan, “eğitim ve öğrenciler” açısından yaptığı değerlendirmelerin ışığında, sorunun özüne dokunmuştur : “Bu olumsuz durumların gerçek nedeni, …özellikle yöneticilerde, genellikle kamu yöneticilerinde -hele erkeklerde- bulunan, halkımızın dilinde vurdum duymazlık denen bir ruh, bir özyapı aksaklığı olan ‘apathie’dir. Bu yaygın ruhsal ve toplumsal hastalık … Cumhuriyetin ilk 25 yılında yenilmiş, giderilmişti. Sonradan depreştiği (nüksettiği) sayısız olaylar ve sorunlarla görülen bu ruhsal durum, açık bir bilinç ve kesin kararlarla, denetleme ve izlemelerle giderilmedikçe, bu hastalık sağaltılmadıkça yurdumuzda önemli hiç bir sorunun çözümlenmesine olanak bulunamayacağı gibi, toplumsal sorunlar gittikçe karmaşıklaşacaktır.” (s.113)Prof.Dr.Cevat Geray, “küçük yaşlarda okula gidememiş,ya da okulu bırakmış, çalışmak zorunda kalmış olan” çırakların durumuna dikkat çekiyor. Onların ve okula gitme olanağı  bulamamış çocukların eğitim gereksinmelerine, her yaştan yetişkinin halk eğitimi gereksinmelerine vurgu yapıyor(s.169) (S.2).
Bazı Anahtar Sözcükler:
Sosyal politika, çocuk suçluluğu, yetiştirme yurtları, çırak,eğitim.

Çelikkalp, Ü.(2012) “Ücretsiz Aile İşçisi Çocuklar ve Sorunları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:122,Mayıs-Haziran.S,7-9.

Çelikkalp, Ü.(2012) “Ücretsiz Aile İşçisi Çocuklar ve Sorunları”,Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:122,Mayıs-Haziran.S,7-9.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 12

Kapsam:

Makale; ücretsiz aile işçisi çocuk kimdir sorusuna yanıt vermekte, ücretsiz aile işçisi çocukların sağlık riski, şiddet ve istismar riski, eğitimsiz bırakılma riski gibi sorunlarına da değinmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Ücretsiz aile işçiliği, yanlızca tarımsal üretimle de sınırlı değildir. Çocuklar, oturduğu konuta yakın yerde çalışan
anne-babanın çalıştığı işletmelerde, ebeveynleri ile birlikte çalışabilmektedirler. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çocukların genel olarak çalıştırıldıkları alanlar; ev hizmetlerinde, bağlı iş gücü, seks ticareti ve istismar, endüstri ve çiftlik, sokak satıcılığı, aile ile birlikte çalışmadır (NDWM 2010). Çocuk işçiliği, fakirlikle ilişkili olup, çocukların çalışmasında toplumsal, ekonomik, politik etkenler önemli rol oynamaktadır. Özellikle bu çocukların geldikleri ailelerin davranışlarında ekonomik faktörlerin belirleyici olduğu birgerçektir (Yıldız 2007). Az gelişmiş ülkelerde, çocuklar, ailelerinin geçimlerine yardım etmek için çalışmaktadır. Hergün, hem zengin hem de fakir ülkelerde fark etmeksizin, milyonlarca çocuk günlerini, yemek yaparak, temizlik yaparak ve kendilerinden daha küçük olmayan çocukların bakımı, bahçe işleri gibi yetişkinlerin her dediğini yapmaya hazır bir şekilde çalışarak geçirmektedir. Ev hizmetçisi olarak adlandırılan bu çocuklardan bazıları aile yanında, bazıları ayrı evlerde de çalıştırılmakta; çoğu emeğinin karşılığını çok az almakta ya da alamamakta; yemek ve barınma karşılığında çalışmaktadırlar (s.7).

 Bazı Anahtar Sözcükler:

Çalışan çocuklar, çocuk emeği, tarımda çocuk emeği, ücretsiz aile işçisi çocuklar, yoksulluk,eğitim

 

Karadoğan, E.(2009); “Çocuk ve Sokak”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,20-21.

Karadoğan, E.(2009); “Çocuk ve Sokak”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:102,Ocak-Şubat .S,20-21.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Giriş kısmında sokağın çocuklar için anlamına , kağıt toplayıcısı çocuklar için ise sokağın farklı anlam taşıdığına değinilmektedir. Gelişme kısmında makale Başkent’in en çok bilinen ilçesi Çankaya’dan, kağıt toplayıcısı iki kardeş örneği ile desteklenmekte ve sosyal devletin aksak işleyişinin, sosyal politikanın uygulanmayışının çocuklara yansımasını kağıt toplayıcı çocuklar sonucu ile ele almaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Kısaca sokak, çocuğun gelişmesinde önemli bir rolü olan eğitim ve oyun alanıdır. Ancak, çağlar boyunca sokağın çocuklar açısından anlamı bununla sınırlı kalmamıştır. Yoksullukla beraber sokağın çocuk için anlamı değişmeye başlamıştır. Kimi çocuk için oyun ve eğitim alanı olarak gördüğümüz sokak, kimi çocuk için hayatın zor anlarının yaşandığı bir çalışma alanına dönüşür.(s.20)

Türkiye’nin neredeyse her yerinde gözümüze çarpan “kağıt” ve plastik atık” toplayıcıları; geri dönüşüm işçileri vardır. Bu işçilere dikkat ettiğimizde, ayrım yapmaksızın neredeyse her yaşta kız ve erkeği görmek olasıdır. Kimi tek başına, kimi ailesiyle birlikte, sırtına yüklediği kendinden büyük el arabasıyla kağıt ve plastik atık toplar.(s.20)

Bazı Anahtar Sözcükler:

Kayıtdışı sektör, sokakta çalışan çocuklar, çocuk emeği, sosyal devlet, sosyal politika, eğitim

 

 

Sunal, O.(2008); “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü:Bu Yılın Vurgusu Eğitim”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:99,Temmuz-Ağustos.S,2-3.

Sunal, O.(2008); “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü:Bu Yılın Vurgusu Eğitim”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:99, Temmuz-Ağustos.S,2-3.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

Her yıl 12 Haziran, ‘Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’ olarak kutlanmaktadır. ILO yayınladığı raporlar ile çalışan çocukların durumunu gözler önüne sermektedir. Yazıda dünyada çocuk işçiliği durumuna eğitim konusu ile birlikte değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Her yıl ILO, 12 Haziran için bir tema seçmektedir. Geçmişten günümüze bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
2002- Çocuk Emeği Olmayan Bir Gelecek
2003- Çocuk Kaçakçılığı
2004- Kapalı Kapılar Ardında: Hizmetçi Çocuklar
2005- Ağır Bir Yük: Madenlerde ve Taş Ocaklarında Çocuk Emeği
2006- Çocuk Emeğinin Sonu: Birlikte Başarabiliriz
2007- Çocuk Emeği ve Tarım
2008- Eğitim: Çocuk Emeğine Doğru Yanıt
Bu yıl ILO tarafından seçilen tema; eğitim. Seçilen bu tema doğrultusunda ise 3 tane slogan belirlenmiş:
•Asgari çalışma yaşına gelene kadar bütün çocuklar için zorunlu eğitim.
•Eğitim politikalarının meslek edindirmeyi hedeflemesi ve kalitesinin yükseltilmesi
•Çocuk emeği konusunda bilgilendirici eğitimin arttırılması

Bazı Anahtar Sözcükler:

ILO, Çocuk işçiliği ile mücadele,