Türkiye’de ve Dünyada Çocuk İşgücü

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türkiye’de ve Dünyada Çocuk İşgücü

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Sezen Demir

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2012,İstanbul(Yıldız Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / İktisat Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 93

Amaç:

İçerik:

Çocuk işgücü olgusuna, çocuk işgücünün tarihsel gelişimine ve çocuk işgücü üzerine ekonometrik analiz ana başlıklarına yer verilmektedir.

Yöntem:

Çalışmada, çocuk işgücü, hem Türkiye bazında hem de Dünya genelinde ele alınmıştır. Çalışmanın ekonometrik analiz bölümünde, çocuk işgücü, 20 ülkenin 1990-2005 dönemine ait verileri esas alınarak panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada, birleştirilmiş en küçük kareler tahmini (POLS), sabit etkiler tahmini (FE), değişen varyans durumunda sabit etkiler tahmini (FE, robust), rassal etkiler tahmini (RE) ve Hausman model belirleme testi yapılmıştır. Panel veri analiziyle gerçekleştirilen bu dört farklı tahmin sonucunda, çocuk işgücü üzerine yapılan teorik ve ampirik çalışmaları büyük ölçüde destekler nitelikte bulgular elde edilmiş ve elde edilen bu bulgular yorumlanmıştır.

Alıntı:

Türkiye’de çalışan çocukların çalışma nedenleri 2006 yılı bazında irdelendiğinde, çalışma nedenlerinin başında % 51.1 ile “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak”gelirken, ikinci sırada %17.4 ile iş öğrenmek, meslek sahibi olmak, üçüncü sırada ise %12.9 ile “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak” yer almaktadır. Sıralanan tüm bu nedenlerin dışında, “ailenin isteği” üzerine çalıştığını belirten çocukların oranı %10.8; “kendi ihtiyaçlarını karşılamak” için çalışan çocukların oranı ise %4.7’dir (Şekil 3.9) (s.47).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işgücü,