Kulaksız, Y.(2014); “Yoksulluk Bağlamında Çocuk İşgücü”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi , Cilt.2,Sayı.3, s.91-111.

Kulaksız, Y.(2014); “Yoksulluk Bağlamında Çocuk İşgücü”, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi , Cilt.2, Sayı.3, s.91-111.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 24

Kapsam:

Çalışmanın ağırlık merkezinde iki önemli kavram yer almaktadır. Bunlardan biri “çocuk” diğeri ise “yoksulluk”tur. Bu noktadan hareketle öncelikle genel olarak yoksulluk olgusu ve yoksulluğun nedenleri ele alınmış, çocuk ve çocuk işgücü kavramlarına değinilmiş, daha sonra yoksulluğun çocukların çalışmasının üzerindeki etkileri diğer nedenlerle
birlikte değerlendirilmiştir.
Makaleden bir Alıntı:
Türkiye genelindeki çalışan çocukların % 41,4’ü “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” için çalışmaktadır. Buradan anlaşılabileceği gibi çocuklar çalışmalarına neden olarak hanehalkının düşük gelirine işaret etmişlerdir. Kent-kır ayrımında kentlerde çalışan çocukların % 45,5’i yine “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” için çalışırken, kırsal kesimde çalışan çocukların % 43,4’ü “hanehalkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak” için çalışmaktadır. 15-17 yaş grubundaki çalışan çocuklar da gerek Türkiye genelinde gerekse kent-kır ayrımında en yüksek oranların “hanehalkı gelirine katkıda bulunmak” olduğu görülmektedir. Kentlerdeki çocukların çalışmasındaki ikinci önemli neden % 25,3 ile “iş öğrenmek, meslek sahibi olmak” gelmektedir. Bu neden yine aile gelirinin düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. Düşük gelirli aileye daha fazla yük olmak istemeyen çocuk, bir an önce meslek sahibi olmaya yönelmektedir (s.101).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk işgücü, yoksulluk.