Sapancalı, F.(2002); “Küreselleşme Bağlamında Çocuk İstihdamı ve Önlenmesine Yönelik Çabalar”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, Ankara, Temmuz

Sapancalı, F.(2002); “Küreselleşme Bağlamında Çocuk İstihdamı ve Önlenmesine Yönelik Çabalar”, Çimento İşveren Dergisi, Cilt:16, Sayı:4, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası, Ankara, Temmuz.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 11

Kapsam:

Dünya gündeminde en üst sırada yeralması gereken ve ivedi çözüm bekleyen bir sorun olan çocuk istihdamının ele alındığı bu çalışmada, ilk olarak özellikle küreselleşme bağlamında çocuk istihdamını arttıran temel dinamikler ve daha sonra da günümüzde çocuk istihdamının önlenmesine ve korunmasına yönelik mevcut olan önlemler ve geliştirilen çabalar değerlendirilmiştir.

Makaleden bir Alıntı:

Sermaye birikiminin uluslararası düzeyde yeniden yapılanma süreci, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bir dizi olumlu ve olumsuz etkiler yaratmıştır. Gelişmekte olan ülkelerden bir kısmının, uluslararası sermaye birikimi için uygun sosyal çevre olanakları sunmaları, uluslararası sermayenin bu ülkelere kaymasına neden olmuştur. Üretken yatırımların az gelişmiş ülkelerde yoğunlaşması, önemli bir dizi ilişkinin kurulmasına neden olmuştur. Bu ilişki biçimlerinden en önemlisi ise, uluslararası alt sözleşme (taşeronlaşma) ilişkileridir. Taşeronlaşma, işverenin bizzat ürettiği ürünün belirli parçalarını fabrika dışında alt sözleşme ile başka bir birime devretmesi, üretim sürecinde daha hantal ve daha maliyetli aşamaların mekansal olarak başka birimlerce yaptırılması temeline dayanmaktadır. (s.21)

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk istihdamı, küreselleşme, taşeronlaşma