Çocukluklarında Küçük Sanayi İşletmelerinde Çalışmış Yetişkinlerin Bu Çalışma Sürecini Nasıl Yorumladıkları ve Çocuk İşçiliğine Bakışları Üzerine Bir Araştırma

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Çocukluklarında Küçük Sanayi İşletmelerinde Çalışmış Yetişkinlerin Bu Çalışma Sürecini Nasıl Yorumladıkları ve Çocuk İşçiliğine Bakışları Üzerine Bir Araştırma

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı:  Ercüment Erbay

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2007,Ankara(Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:  144

Amaç:

Çalışma, çocukluk dönemlerinde çalışmış yetişkinlerin bu süreci nasıl değerlendirdiklerini ve çocuk işçiliğine nasıl baktıklarını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır.

İçerik:

Çalışmada Ankara OSTİM’de çalışan ve çocukluğunda küçük sanayi işletmelerinde çalışmış 159 yetişkinle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve oluşturulan soru kağıdı yoluyla veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler; “Çocuklukta Çalışma Süreci”,“Çocuklukta Çalışmanın Zararları”ve“Çocukluğunda Çalışmış Yetişkinlerin Çocuk İşçiliğine Bakışları” başlıklarını içeren üç bölümde analiz edilmiştir.Çalışmanın sonucunda genel olarak çocuk işçiliğinin zararlı bir süreç olduğu doğrulanmıştır. Buna karşın aileler, çocukların çalışmasını normal bir süreç olarak görmüşlerdir ve çalışma ile edinilen gelir büyük bir oranda aile bütçesine girmiştir. Ayrıca çocukluklarında çalışmış yetişkinlerin işyerlerinde fiziksel veduygusal istismarı yoğun olarak yaşadığı; aşırı saatler ve düşük ücretlerle çalıştırıldığı bu araştırma ile ortaya konan diğer önemli sonuçlardır. Belki de en

Yöntem:

Literatür araştırması ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Tüm bu tanımlar ve tartışmalar içinde bir özetleme yapıldığında ve katkı verildiğinde çocuk işçiliği, bireylerin kendi çıkarları için çocukları kullanmaları ve istismar etmeleridir. Burada istismar edenler, kimi zaman işverenler kimi zaman aileler ve kimi zamanda gerekli önlemleri almayarak sorunun çözümünü sağlamayan devlet kurumları olmaktadır. Bu noktada şunu da belirtmekte yarar vardır; bazı durumlarda aileler, herhangi bir çıkar beklemeden çocuklarını meslek edinme amacıyla da çalışmaya yönlendirmektedir. Bu durumda kişisel bir çıkar yoktur ancak ailelerin bilgisizliğinden kaynaklanan bir ihmal durumu söz konusudur(12-13).

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk,çocukluğunda çalışmış yetişkin.

 

Çocuk İşçi Olmak, Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bir Bakış

Çalışmanın adı: Çocuk İşçi Olmak, Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bir Bakış

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı: Ercüment Erbay

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2008, Ankara

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 157

Amaç:

Çalışma çocukluk dönemlerinde çalışmış yetişkinlerin bu süreci nasıl değerlendiklerini ve çocuk işçiliğine nasıl baktıklarını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır.

İçerik:

Çocuk işçiliğinin çocuklar için zararlı bir süreç olduğu iddiası ile başlayan çalışmanın sonucunda doğrulanmaktadır.

Yöntem:

Alan araştırması ve yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmaktadır.

Alıntı:
Küçük bedenleri normal ve sağlık gelişmesini gerçekleştiremezken, ruhları da yaralanır(s.62).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçiliği, çocukluğunda çalışmış yetişkin, çalışan çocuk, çocuk emeği.