TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çalışmanın Türü: Kurum Uzmanlık Tezi

Çalışmanın Yazarı: Mustafa Günöz

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2007,Ankara(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI,TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 101

Amaç:

İçerik:

Çalışmanın birinci bölümünde, çocuk ve çocuk işgücü kavramları ele alınmakta,Türkiye’de çocuk işçiliğine neden faktörler irdelenmekte ve Türkiye’de çocuk işgücü istihdamının yapısı incelenmektedir.Çalışmanın ikinci bölümünde, çocukların çalışma hayatında korumayı amaçlayan uluslar arası ve ulusal düzenlemeler yer almaktadır.Uluslar arası

düzenlemeler, genellikle Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu konuda kabul ettiği sözleşmelerden, ulusal düzenlemeler ise çocukişçiliği konusunda hükümler içeren çeşitli yasalardan meydana gelmektedir.Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik politikalar,özellikle ILO/IPEC programı incelenmekte, bu program kapsamında yapılan çalışmala rkonusunda bilgi verilmekte, çocuk işçiliğini önleme konusunda çalışma yapan kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum örgütlerini tanıtılmakta ve bu kuruluşların çocukişçiliği konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetler ele alınmaktadır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise, Türkiye’de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik tespit edilen çözüm öneri sunulmaktadır.

 

Yöntem: Literatür tarama yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Çalışan çocuk sayısı Kent-Kır ayrımında incelendiğinde, 1994’ten itibaren kentlerde çalışan çocuk sayısının azalmasına rağmen bu azalma hızının yavaş olduğu,kırda ise çalışan çocuk sayısında çok büyük düşüşün olduğu görülmektedir. 1994’de çalışan çocukların % 27’si kentte, % 73’ü kırda istihdam edilirken, 2006’da çalışan
çocukların % 48’i kentte, % 52 ise kırda istihdam edilmektedir(s.29).

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuklar,çocuk işçiliği,çocuk emeği.

 

 

(2012) “Çocuk İşçilikle Mücadele Günü”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123,Temmuz-Ağustos.S,22.

(2012) “Çocuk İşçilikle Mücadele Günü”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:123, Temmuz-Ağustos.S,22.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: –

Kapsam:

“12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” ile birlikte çalışan çocuklar sorunu ele alınmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, NTV-gece haber’in konuğu oldu. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü dolayısıyla, Türkiye’de çocuk işçiliğiyle mücadelenin durumu ve önündeki engelleri anlattı. Konuşmasının özeti şöyle:“Çalışan çocuklar, çok değişik sektörlerde çalışmaktadırlar. En çok da tarım alanında çocukların istihdam edildiğini görmekteyiz. Hele kız çocukları açısından konuya yaklaşırsak bu daha da geniş bir kitleyi kapsar. Çocuklar genellikle gözlerden uzakta çalışırlar. Onun için de toplum onları görmez, gönlündende uzak tutar. Bu konuda kamuoyu duyarlılığı ancak büyük çabalardan sonra uyandırılabilmektedir.
Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçilik ile mücade, 12 Haziran, çalışan çocuk, çocuk emeği, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
 

(2010); “19 Kasım 2009 Çocuk Emeği Üzerine Düşünce Ortamı Sempozyumu” Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:108,Ocak-Şubat. s,10-16.

(2010); “19 Kasım 2009 Çocuk Emeği Üzerine Düşünce Ortamı Sempozyumu” Çalışma Ortamı Dergisi,Sayı:108,Ocak-Şubat. s,10-16.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

Kapsam:

A.Ü.S.B.F. Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği sempozyuma

 

I. Oturum : Tarihsel Perspektiften Türkiye’de Çocuk Emeği

1802’den 182’ye Çocuk İşçiliğine Yönelik Sosyal Politikalar
Dr. Onur Sunal
Türkiye’de Erken Cumhuriyet Döneminde Çocuk Emeği
Prof. Dr. Ahmet Makal
Türkiye’de Çocuk İşgücü İstatistikleri
Murat Şahabettinoğlu

 

II. Oturum : Türkiye’nin Çocuk İşçiliği İle Mücadelesi
Türkiye’de Çocuk İşçilik Sorunu ve Mücadele Yolları
Nural Yılmaz Dağdemir
Kız Çocukların Eğitimi ve Nitelikli İşgücü Olarak Çalışma Yaşamına Katılmaları
Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu
Türkiye’de Çalışan Çocuklara Yönelik Sosyal Politika Önerilerinde Kilometre Taşları
Prof.Dr.A.Gürhan Fişek

 

III. Oturum : Türkiye’de Çalışan Çocuklara Yönelik En İyi Uygulama Örnekleri ve Gelecek Stratejileri
başlıkları ile yer verilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Benim dikkat çekmek istediğim konu bir taraftan dünyanın en değerli madenlerine sahip olan az gelişmiş ülkelerde bu madenlerden elde edilen gelirin tamamı silah satın almak için kullanılıyorken, diğer taraftan bu ülkelerde çocukların temel gereksinimlerini karşılayacak kadar bile kaynak ayrılmamaktadır. Çocuklar bu madenlerde köle gibi çalıştırılmakta, buna karşın, yarattıkları değerden pay alamamaktadır. Çocuklar üzerinden sağlanan bu tür büyük çıkarlar çocuk işçiğini önleme çabalarının başarıya ulaşmasını engelleyecek bir görüntü vermektedir(s.11).

Bazı Anahtar Sözcükler: Çocuk emeği, çalışan çocuklar, çocuk işçiliği, sosyal politika, fişek modeli, yoksulluk, ev hizmetleri ve çocuk, gelir dağılımındaki eşitsizlik.

 
 

Sunal, O.(2008); “Çalışan Çocuklara Vefa Borcu”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:100,Eylül-Ekim .s,4.

Sunal, O.(2008); “Çalışan Çocuklara Vefa Borcu”, Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı:100,Eylül-Ekim .s,4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 

Kapsam:

Çalışma ortamı dergisi çalışan çocukların seslerini duyurabildiği, alanındaki en uzun soluklu dergilerdendir. 100.sayısı ile birlikte çocuk işçiliğine bir kez daha vurgu yapılan yazıda çalışan çocuklara olan vefa borcumuz bir kez daha vurgulanmaktadır.

Makaleden bir Alıntı:

Çalışma Ortamı Dergisi’nin çocuk emeği konusuna bakış açısı birkaç başlık altında toplanabilir. Toplumu aydınlatmayı ve öncülük etmeyi ilke edinmiş olan Vakıf’ın, hatlarını tanımlayan çizgiler dergiye de yansıyor. Bu ana hatları özetleyecek olursak: Ülkemizde çocuk işçilik konusunda yapılan akademik araştırmalar ve çalışmaların sunumu. Çalışan Çocukların Ekonomiye Etkileri: Adana’da Küçük Ölçekli İşletmelerde Çalışan Çocuklarla İlgili Bir Alan Araştırması (O. Nilüfer;Sayı 48), veya Çalışan Çocuklar, Çarpık Gelişen Bedenler(B.Özener; İ.Duyar; Sayı 54) çalışmalarında olduğu gibi.

-Vakfın kendi yürüttüğü çalışmaların gündeme getirilmesi. ILO-IPEC projeleri, yürüyen klinik, gençkız evi, çırak
keyfi, çocuk emeği kütüphanesi, çocuk emeği kaynakçası, fotoğraf yarışması ve çocuk emeğinin coğrafya atlası gibi.
-Uluslararası boyutta yer alan ve gündemi oluşturan konuların anlatılması; IPEC çalışmaları, dünya çocuk emeği
günleri, ülkelerin uygulamaları, sözleşmeler, konferanslar  ve düzenlemeler, çocuk emeği haberleri gibi.

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk işçilik, çalışan çocuklar,çalışma ortamı dergisi