Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği ve Özel Bir Örnek Olarak İstanbul İlinde Otomotiv Küçük Sanayiinde Çalışan Çocuk İşçi ve Çıraklar

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Haydar Okan Yıldırım

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:2008,İstanbul(Kadir Has Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:  185

Amaç:

Bu çalışmanın temel amacı, çocukların erken yaşta çalışma hayatına girmeleri durumunda karşı karşıya oldukları riskleri ortaya koymaktır.

İçerik:

Öncelikle çocuk ve çocuk işçi kavramları tanımlanmış; daha sonra da çocuk işçiliğinin Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. Çocuk işçiliği dört ayrı grupta ele alınmış ve her bir gruptaki olumsuz etkiler
kendi iç dinamikleri içinde incelenmiştir. Çocuk işçiliğinin nedenleri arz ve talep faktörleri yönünden ayrı ayrı ele
alındıktan sonra, bu faktörlerin birbirlerini etkileme dereceleri üzerinde durulmuştur. Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine ilişkin gerek uluslararası düzeyde, gerekse ulusal düzeyde gerçekleştirilen hukuksal düzenlemeler ortaya konmuştur. İşçi statüsü dışında kalan çalışan çocuklar ele alınmış, bu çocukların çalışma hayatında karşı karşıya kaldıkları sorunlar üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla çırak ve çocuk işçi ayırımı da kısaca ele alınmıştır.
Bir mesleki eğitim süreci olan çıraklık kurumunun geliştirilmesinin önemi üzerinde durulmuş, çocuk işçiliğini önleme adına yapılan çalışmalarda çıraklık kurumuna ağırlık verilmesinin gerektiği belirtilmiştir. Dünya’da ve Türkiye’de çalışan çocuklara ilişkin istatistikî veriler ortaya konmuştur. Dünya genelindeki istatistikî veriler için Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)‘nün; Türkiye genelindeki veriler için ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun son
verileri başvurulmuştur. Çocuk işçiliğinin iyileştirilmesine yönelik Dünya’da gerçekleştirilen projeler ele alınmış, ILO’nun çocuk işçiliğini önlemek için gerçekleştirdiği Uluslararası Çocuk İşçiğini Ortadan Kaldırma Programı (IPEC)’na ayrıntılı bir şekilde değinilmiştir. Çocuk işçiliği ile mücadelede ulusal eylem planı oluşturma zorunluluğu
üzerinde durulmuş; eğitimin, ekonomik politikaların, ekonomik özendiricilerin, geçerli ve güvenilir bilgi elde etme zorunluluğunun, daha önceki deneyimlerden yararlanmanın ve tarafların katılımının (aileler, çocuklar, sendikalar, işverenler, hükümet dışı kuruluşlar) önemi vurgulanmıştır. İstanbul ilinde otomotiv küçük sanayinde çalışan çocuk işçi ve çıraklara yönelik saha araştırması ile çocuk işçi ve çırakların sorunlarına değinilmiştir.

Yöntem:

Literatür taraması yapılarak,saha araştırması ile konu genişletilmiştir.

Alıntı:

Anket sonucunda çocuk işçilerin büyük bir kısmının, işvereni ile yazılı sözleşmesinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, İK. m. 8/III’e de uyulmamıştır. Diğer bir deyimle, çocuk işçi ile yazılı sözleşme yapmamış olan işverenlerin, çocuğa yazılı bir belge de vermedikleri tespit edilmiştir. Yazılı bir sözleşme olmadan çalışan birçok çocuk, kendi haklarının bilincinde olmadan işverenlerin emri altında çalışmaktadır. Konuya salt bir sözleşme açısından bakmamak gerekir. Zira, işveren ile sözleşmesi olmayan bu çocukların birçoğunun aynı zamanda sigortaları da yoktur. Bu açıdan
bakıldığında çocuk işçinin hakkını arama adına elinde hiçbir somut veri olmamakta, bu nedenle de işverenler yasal yükümlülüklerinden rahatlıkla kurtulabilmektedirler (s.123).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçinin hakları, çalışan çocuk, çocuk emeği, ev işlerinde çalışan çocuklar, kırsal alanda çalışan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar.

Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Kavramı ve Çocuk İşçinin Hakları

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Türk İş Hukukunda Çocuk İşçi Kavramı ve Çocuk İşçinin Hakları

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Şebnem Kılınç

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2011,İstanbul(İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:  181

Amaç: Türk İş Hukukunda çocuk işçi kavramı ve çocuk işçinin hakları incelemek.

İçerik:

Birinci bölümde çocuk işçi, ikinci bölümde Türk İş hukukunda çocuk işçinin korunması gibi ana başlıkları ile çocuk işçi ve haklarına değinilmektedir.

Yöntem:

Litetarür tarama yöntemi kullanılmaktadır.

Alıntı:

Çocuklar açısından çalışmak demek, daha yeterli donanıma sahip olamadan bir yetişkin gibi hayat mücadelesi içine girmek demektir. Bu da kısa ve uzun vadede birçok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Çocuk işçilerin işyerinde maruz kaldıkları şiddet ise bir hak ihlali olmakla beraber ayrı bir çalışma konusu olacak kadar geniş olduğu için tez kapsamında incelenmeyecektir. Diğer taraftan bir başka sorun, çalışma hayatının kayıt dışı sektörlerinde çalışan çocukların görünmez olmasıdır(s.2).

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk işçinin hakları, çıraklık.

 

Çocuk İşçilerin Korunması

Çalışmanın adı: Çocuk İşçilerin Korunması

Çalışmanın Türü: Kitap

Çalışmanın Yazarı:  Barış Şahin

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:  2010, Ankara.

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 231

İçerik:

  • Çocuk Kavramı Ve Çocuk İşçi
  • Çalışma Hayatı Ve Çocuk
  • Dünyada Ve Türkiye’de Çocuk İşçilik Sorunu
  • Çocuk İşçiliği İle Mücadele
  • Çocuk İşçilerle İlgili Düzenlemeler
  • Çocuk İşçinin Hakları
  • İşverenin Çocuk İşçi Karşısındaki Borç Ve Sorumlulukları
  • Değerlendirme Ve Sonuç

Anahtar kelimeler:

Çocuk işçilik, çocuk emeği.