Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Çocuklar

Çalışmanın adı: Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Çocuklar

Çalışmanın Türü: Araştırma/Anket Raporu

Çalışmanın Yazarı: TİSK/TÜRK-İŞ

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Haziran, 2007

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 48

Amaç: Türkiye’de ve dünyada çocuk emeğinin anlatılması ve TİSK/TÜRK-İŞ faaliyetlerinin tanıtımı.

İçerik: İlk bölümde, dünyada çalışan çocukların durumu aktarılmıştır. İkinci bölümde, Türkiye’de çalışan çocukların durumu anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, çalışan çocuklar konusunda TİSK ve TÜRK-İŞ tarafından yapılan çalışmalar, dile getirilmiştir. Dördüncü bölümde ise, çalışan çocuklar için toplumsal destek merkezi proje faaliyetlerinden bahsedilmiştir.

Yöntem: Rapor halinde bilgiler sunulmuştur.

 

Alıntı: Türkiye’deki en kötü durumdaki çocuk işçiliği kapsamındaki 3 sektör(sokakta çalışanlar, mobilya sanayinde çalışanlar, mevsimlik tarımda çalışanlar) çalışmamız kapsamına alınmıştır. (s.36)

 

Anahtar kelimeler: çalışan çocuklar, TİSK, TÜRK-İŞ,ILO, toplumsal destek merkezi

 

 

 

Karabulut, Ö.(1998); “Çalışan Çocukların Sorunları ve Çözüm Yolları”, 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, TTB Merkez Konseyi, Ekim, Ankara, s. 354-357.

Karabulut, Ö.(1998); “Çalışan Çocukların Sorunları ve Çözüm Yolları”, 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi, TTB Merkez Konseyi, Ekim, Ankara, s. 354-357.

 

Yararlanılan Kaynak Sayısı:

 

Kapsam:

Türkiye’de gitgide daha fazla çocuğun çalışma yaşamına girişini sosyal bir sorun olarak tanımlayan çalışma, rekabet gücünü artırma amaçlı çabaların tabanını çocuk işgücünde aramasını tehlikeli bulmaktadır. Yoksulluk, eğitim sisteminin istenilen düzeyde olmaması ve gelecek beklentilerine cevap verememesi ile ucuz işgücü talebinin çocuk işgücü kullanımının etkenleri olarak belirlendiği sunuşta, istismar, ihmal ve denetimsizliğin mağdurları olarak değerlendirilen çocuk işçilerin değerlendirilemeyen potansiyeliyle ülkemizin nitelikli işgücü, verimlilik ve kalkınma çabalarını tehlikeye attığımız vurgulanıyor. 8 yıllık zorunlu eğitimin ve asgari yaş sözleşmesinin kabulünün tek başına yeterli olmadığı, eğitim sisteminin çekici hale getirilmesi ve mevzuatımızdaki farklılıkların ortadan kaldırılıp çalışan tüm çocukların geniş bir korumadan yararlanmalarının hedeflenmesi gerektiği belirtilmiştir. Türk-İş’in çocuk işçiliğiyle mücadeleye katkılarının anlatımıyla sunuş sonlanmaktadır.

 

Sunuştan Bir Alıntı:

Çocukların çalıştırılmaları şeklindeki istismar, çocuk istismarının en yaygın biçimi olarak görülmektedir. Bugünümüzün ve geleceğimizin kaynağı olan çocukların gelişim ve eğitim çağında zor ve tehlikeli koşullarda çalıştırılmaları, uygulanmakta olan sosyo-ekonomik politikaların, her türlü ihmalin ve denetimsizliğin mağdurları durumuna düşmelerine neden olmaktadır. (s.355)

 

Bazı Anahtar Sözcükler:

çocuk işçiler, çocuk istismarı, Türk-İş, asgari yaş