Isparta merkez küçük sanayi sitesi oto tamirhanelerinde çalışan çoçuk işçilerin sosyodemografik özelliklerinin ve işyerinde karşılaştıkları şiddetin belirlenmesi

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Isparta merkez küçük sanayi sitesi oto tamirhanelerinde çalışan çoçuk işçilerin sosyodemografik özelliklerininn ve işyerinde karşılaştıkları şiddetin belirlenmesi.

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Hakan Türkoğlu

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2009, Isparta (Süleyman Demirel Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili:  Türkçe

Sayfa Sayısı: 105

Amaç:

 

İçerik:

Giriş kısmında çalışan çocuk tanımlanmakta, göç ile birlikte çocuk işçiliği, şiddet gibi tanımlara yer verilmektedir. Çalışmanın gelişme kısmında izlenen metoda ve alan araştırmasına yer verilmek

Yöntem:

Alan araştırması kullanılmaktadır.

Alıntı:

Herhangi bir şiddet türüyle karşılaşan çocuklarda bu şiddetin çocuğun ruhsal sağlığında çeşitli boyutlar da etkilenmeye yol açar. Önlenemeyen şiddet iş verimliliğini düşürür, başarıyı engeller, depresyona neden olur (97). Bizim araştırmamızda da şiddetle karşılaşanların %37.2 sinde GSSA’ne göre hafif ve ya ağır düzeylerde depresyon bulunmuştur. Ancak şiddetle karşılaşanlarda, karşılaşmayanlara göre depresyon görülmesinin anlamlı derecede fazla olmaması, toplumun, ustaların olduğu gibi çalışan çocukların da şiddetin normal bir şey olduğu düşüncesiyle şiddetle yaşamaya alıştıklarını bize düşündürmüştür. Ayrıca çocukların ev ortamında ailelerindende şiddet görüyor olabilecekleri, o yüzden işyerinde kaşılaştıkları şiddeti anormal olarak görmedikleri de düşünülebilir. Nitekim ülkemizde yapılan bir araştırmada ailelerin %58.3’ünün çocuklarına şiddet uygulamakta olduğu ve bunun daha çok baba kaynaklı olduğu belirtilmektedir. Bu şiddetin tipleri araştırıldığında %21.4 fiziksel ,%8.3 sözle %28.6 ı fiziksel ve sözle şiddete uğradığı bulunmuştur (s.72).

 

Anahtar kelimeler:

Çalışan çocuk, çocuk emeği.

 

 

Muğla ilinde oto yan sanayii’nde çırak olarak çalışan çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından değerlendirilmesi

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Muğla ilinde oto yan sanayii’nde çırak olarak çalışan çocuk ve genç işçilerin çalışma koşulları ve iş sağlığı ve güvenliği bakımından değerlendirilmesi

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Yeliz Uslu

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:2014,Muğla (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 153

Amaç:

İçerik:

Yöntem:

Alıntı:

Anahtar kelimeler:

Oto sanayii, çocuk emeği, çırak, çıraklık.

 

Kayhan, N.(2012); “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, IPEC DENEYİMİ IŞIĞINDA SANAYİDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI”, Hukuk ve iktisat Araştırmaları Dergisi ,Cilt 4, Sayı 1,s. 187-200.

Kayhan, N.(2012); “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ, IPEC DENEYİMİ IŞIĞINDA SANAYİDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SORUNLARI”,  Hukuk ve iktisat Araştırmaları Dergisi ,Cilt 4, Sayı 1,s. 187-200.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 29

Kapsam:

2010’da Oto tamir ve bakım iş yerlerinde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlı ÇSGB-İş Teftiş Kurulunca proje denetimleri gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede makalede dünyada ve Türkiye’deki çocuk işçiliğine ilişkin bilgi verilmesinin yanında yürütülen söz konusu projenin bulguları değerlendirilmektedir.

Makaleden Bir Alıntı:

Ayrıca okula gitmemiş olanların yaklaşık yüzde 64,6’sı ise kızdır(www. tüik.gov.tr). TÜİK ‘e göre, halen çalışan çocukların eğitim durumu ise en fazla ilköğretim mezunudur. Bu durumda bu çocuklar getirisi çok düşük işlerde vasıfsız işçi olarak çalışmaktalar. Mevcut yetersiz eğitim durumları ise gelecekte bunların daha iyi şartlarda iş imkanları elde etmelerine fırsat vermeyecektir (s.196).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Çocuk emeği, çocuk işçiliği, çocuk sömürüsü, yoksulluk, oto sanayi.

 

 

Sevinç, E., Kösecik, M., Koçyiğit, A., Soran, M., Baz, T., Ertaş, T., Karazeybek, H.A. (2004); ‘‘Şanlıurfa İlinde Oto Tamir Atölyelerinde Çalışan Çıraklarda Saç ve Kan Kurşun Düzeyleri ve Hematolojik Değerler Üzerine Etkileri’’, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt.1, No.4.

Sevinç, E., Kösecik, M., Koçyiğit, A., Soran, M., Baz, T., Ertaş, T., Karazeybek, H.A. (2004); ‘‘Şanlıurfa İlinde Oto Tamir Atölyelerinde Çalışan Çıraklarda Saç ve Kan Kurşun Düzeyleri ve Hematolojik Değerler Üzerine Etkileri’’, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt.1, No.4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 22

Kapsam:

Günümüzde kurşunun insan vücudundaki miktarı endüstrileşmeye bağlı olarak artmaktadır. Uzun süreli düşük dozda temasın neden olduğu asemptomatik kurşun zehirlenmesi çocuklarda davranış bozukluğu, öğrenme algılama güçlükleri ve okul başarısızlığı gibi spesifik olmayan belirtilere neden olmaktadır. Bu çalışmada kurşunla temasın yoğun olduğu işkollarında çırak olarak çalışan çocuklarda kan ve kurşun saç düzeyleri ile kurşunun hematolojik değerler üzerine etkileri ve kronik kurşun zehirlenmesi sorununun yöredeki durumu araştırılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Sonuç olarak çocukluk çağı kurşun zehirlenmesi, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir çevre sağlığı sorunudur. En duyarlı grup çocuklar ve kurşunla temasın yoğun olduğu meslek çalışanlarıdır. Kurşunla kirletilmiş ortamdan uzaklaştırma, el yıkama, demir, kalsiyum ve proteinden zengin diyetle beslenme ve aile eğitimi korunmanın esasını oluşturur. Kurşun zehirlenmesini önlemek öncelikle zehirlenmeye neden olabilecek kaynakların saptanması, kurşun üretimi ve kullanımının kısıtlanması, başta kurşunla temasın yüksek olduğu işkollarında çalışan bireylere olmak üzere toplumun her kesimine kurşunun zararları, kurşun kaynakları ve korunma yolları hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir (s.37).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Asemptomatik kurşun zehirlenmesi, oto sanayi, çocuk işçiler