Sevinç, E., Kösecik, M., Koçyiğit, A., Soran, M., Baz, T., Ertaş, T., Karazeybek, H.A. (2004); ‘‘Şanlıurfa İlinde Oto Tamir Atölyelerinde Çalışan Çıraklarda Saç ve Kan Kurşun Düzeyleri ve Hematolojik Değerler Üzerine Etkileri’’, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt.1, No.4.

Sevinç, E., Kösecik, M., Koçyiğit, A., Soran, M., Baz, T., Ertaş, T., Karazeybek, H.A. (2004); ‘‘Şanlıurfa İlinde Oto Tamir Atölyelerinde Çalışan Çıraklarda Saç ve Kan Kurşun Düzeyleri ve Hematolojik Değerler Üzerine Etkileri’’, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt.1, No.4.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 22

Kapsam:

Günümüzde kurşunun insan vücudundaki miktarı endüstrileşmeye bağlı olarak artmaktadır. Uzun süreli düşük dozda temasın neden olduğu asemptomatik kurşun zehirlenmesi çocuklarda davranış bozukluğu, öğrenme algılama güçlükleri ve okul başarısızlığı gibi spesifik olmayan belirtilere neden olmaktadır. Bu çalışmada kurşunla temasın yoğun olduğu işkollarında çırak olarak çalışan çocuklarda kan ve kurşun saç düzeyleri ile kurşunun hematolojik değerler üzerine etkileri ve kronik kurşun zehirlenmesi sorununun yöredeki durumu araştırılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Sonuç olarak çocukluk çağı kurşun zehirlenmesi, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir çevre sağlığı sorunudur. En duyarlı grup çocuklar ve kurşunla temasın yoğun olduğu meslek çalışanlarıdır. Kurşunla kirletilmiş ortamdan uzaklaştırma, el yıkama, demir, kalsiyum ve proteinden zengin diyetle beslenme ve aile eğitimi korunmanın esasını oluşturur. Kurşun zehirlenmesini önlemek öncelikle zehirlenmeye neden olabilecek kaynakların saptanması, kurşun üretimi ve kullanımının kısıtlanması, başta kurşunla temasın yüksek olduğu işkollarında çalışan bireylere olmak üzere toplumun her kesimine kurşunun zararları, kurşun kaynakları ve korunma yolları hakkında eğitim verilmesi gerekmektedir (s.37).

Bazı Anahtar Sözcükler:

Asemptomatik kurşun zehirlenmesi, oto sanayi, çocuk işçiler