Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Gülçubuk, B.(2012), Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık, Çalışma ve Toplum Dergisi , 2012/2 (33), ss. 75-94.

Yararlanılan Kaynak Sayısı:12

Kapsam:

Tarımda en kötü biçimde çalışan çocuk işçiliği ile ilgili olarak Gülçubuk ve arkadaşları (2003) tarafından Adana İli Karataş İlçesinde pamuk tarımında mevsimlik-gezici çalışan çocuklar ile ilgili olarak yapılan bir araştırma sonuçlarına değinerek başta torba yasa olmak üzere yasal düzenlemeleri de ele alarak tarımda çocuk emeği sömürüsüne değinilmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

Başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğineneden olan temel unsurlar;
Göç,
Bozuk gelir dağılımı,
Yetersiz eğitim,
Eğitimde fırsat eşitsizliği,
Nüfus artışı,
İşsizlik,
Yoksulluk,
Yetişkinlerin işsizliği,
Mevzuatın eksikliği ve etkin uygulanamaması,
İşverenlerin çocuk işgücü talebi,
Ücretsiz aile işçiliği ve
Tarımda istihdam çocuk işçiliğini belirleyen temel unsurlardır(s.79).
Çocuk işçilerin %70’i tarımdadır(s.90).


Bazı Anahtar Sözcükler:
Tarımda çocuk emeği, çocuk işçilik, çocuk sömürüsü, eğitim.