Yoksulluk Döngüsü Bağlamında Sokakta Çalışan Çocuklar

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Yoksulluk Döngüsü Bağlamında Sokakta Çalışan Çocuklar

Çalışmanın Türü: Doktora Tezi

Çalışmanın Yazarı: SERVET GÜN

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2010,Ankara(Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 185

Amaç:

İçerik:

Çalışma boyunca, yoksulluk bağlamındaki çocuk emeği olgusunun ancak işçi sınıfı oluşumu kuramı içerisinde açıklanabileceği; gerek yoksulluk gerekse de çocuk emeği olgularının bağımsız açıklayıcı kuramlarını geliştirmenin mümkün olmadığı, tezi geliştirilmiştir.

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmakta, dördüncü ve son bölümde alan çalışması ile desteklenmektedir.

Alıntı:

Ülkemizde çocukların sokakta çalışması olgusu yeni değildir; ama son yıllarda hem sokakta çalışan çocuk sayısında bir artış olmuş; hem de bu artışa bağlı olarak sokaklarda yapılan “iş”in çeşitliliğinde artış olmuştur(s.7).

Anahtar kelimeler:

Yoksulluk, sokakta yaşayan çocuklar, çocuk emeği, ilkel sermaye birikimi, mülksüzleşme.