Sunal,O.(2012), “Gelir Düzeyi ve Çocuk Emeği Arasındaki İlişki: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ,Cilt:66,Sayı:1, ss.118-128.

Sunal,O.(2012), “Gelir Düzeyi ve Çocuk Emeği Arasındaki İlişki: Ülkelerarası Bir Karşılaştırma”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi ,Cilt:66,Sayı:1, ss.118-128.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 25

Kapsam:

Makalede çocuk işçilik ile yoksulluk arasındaki ilişki ele alınmakta, çocuk işçiliğin tarihsel ve kuramsal boyutu tartışılmakta, sonuç kısmında  yoksul ülkelerin bulunduğu ilk iki grupta kişi başına düşen gelir ve çocuk işçilik oranları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu görülmektedir.

Makaleden bir Alıntı:

İngiliz Baronu Sir Robert Peel’in 1802 tarihli imalathaneler ile ilgili yasa teklifi, çocuk emeğini ortadan kaldırabilmek için yapılan uzun soluklu mücadelenin mihenk taşlarından birini teşkil etmektedir. Çocuk işçiliği, yeni bir olgu değildir; dünyanın değişik bölgelerinde, tarihin farklı kesitlerinde çocuk işçilik ekonomik yaşamın her zaman bir parçası olmuştur(s.118).

 

Bazı Anahtar Sözcükler:
Çocuk işçiliği, yoksulluk, gelir dağılımı, çocuk işçilik oranı, sosyal politika.