Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik politikalar ve Bursa ili uygulamasının incelenmesi

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik politikalar ve Bursa ili uygulamasının incelenmesi

Çalışmanın Türü: Yüksek Lisans Tezi

Çalışmanın Yazarı: Selami Poyraz

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2013,Yalova(Yalova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı / Sosyal Politika Bilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 148

Amaç:

Amaç;yeni bir Model önerisi getirmek olmayıp, Bursa ilinde sokakta yaşayan/çalışan çocukların durumunu ortaya koyarak Modelin uygulama sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulunmak, sorunun çözümüne yönelik öneriler getirerek katkı sağlamaktır.

İçerik:

Sokakta yaşayan,sokakta çalış(tırıl)an çocuk kavramlarına yer verilmekte ve

Yöntem:

Literatür taraması kullanılmakta ve mülakatlar içeren alan araştırması ile desteklenmektedir.

Alıntı:

Uygulamaya konulan bu Model, sokakta yaşayan ve/veya çalıştırılan çocuklar sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye’de sadece konuyla ilgili bir kurumun işlevselliği ile yeterli olamayacağı fikrinden yola çıkılarak, çok sektörlü bir yaklaşım ve işbirliği içerisinde hedef kitlenin ekonomik, sosyal, kültürel açıdangüçlendirilmesi gerektiği savı üzerine oluşturulmuştur(s.109).

Anahtar kelimeler:

Çocuk emeği,sosyal politika,çocuk işçilik,hizmet modeli,sokakta çalışan çocuklar,sokakta yaşayan çocuklar.

 

 

Yoksulluk Döngüsü Bağlamında Sokakta Çalışan Çocuklar

Bölüm: Tezler

Çalışmanın adı: Yoksulluk Döngüsü Bağlamında Sokakta Çalışan Çocuklar

Çalışmanın Türü: Doktora Tezi

Çalışmanın Yazarı: SERVET GÜN

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri:

2010,Ankara(Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı)

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 185

Amaç:

İçerik:

Çalışma boyunca, yoksulluk bağlamındaki çocuk emeği olgusunun ancak işçi sınıfı oluşumu kuramı içerisinde açıklanabileceği; gerek yoksulluk gerekse de çocuk emeği olgularının bağımsız açıklayıcı kuramlarını geliştirmenin mümkün olmadığı, tezi geliştirilmiştir.

Yöntem:

Literatür tarama yöntemi kullanılmakta,dördüncü ve son bölümde alan çalışması ile desteklenmektedir.

Alıntı:

Ülkemizde çocukların sokakta çalışması olgusu yeni değildir;ama son yıllarda hem sokakta çalışan çocuk sayısında bir artış olmuş;hem de bu artışa bağlı olarak sokaklarda yapılan “iş”in çeşitliliğinde artış olmuştur(s.7).

Anahtar kelimeler:

Yoksulluk,sokakta yaşayan çocuklar,çocuk emeği,ilkel sermaye birikimi,mülksüzleşme.

 

Subaşı, M., Kubilay, G.(2003); “Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Aile ve Yaşadıkları Konutların Özellikleri”, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5:2, Ankara, Aralık


Subaşı, M., Kubilay, G.(2003); “Sokakta Yaşayan/Çalışan Çocukların Aile ve Yaşadıkları Konutların Özellikleri”, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5:2, Ankara, Aralık.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 35

Kapsam:

Araştırma, sokakta yaşayan/çalışan çocukların aile ve yaşadıkları konutun özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı bir araştırmadır. Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan anket formu kullanılarak, örneklem grubuna giren aileler ile yüz yüze görüşme yoluyla Temmuz-Kasım 2000 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Ulus Çocuk ve Gençlik Merkezi’ne kayıtlı 280 sokakta çalışan çocuk ile Ankara Valiliği Çocuk Eğitim ve Tedavi Merkezi’ne kayıtlı 7-14 yaş grubundaki sokakta yaşayan 20 çocuğun ailesi oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Temmuz–Kasım ayları arasında ulaşılan 49 çocuğun 30 ailesi oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, sayı ve yüzdelik olarak değerlendirilmiştir.

Makaleden bir Alıntı:

Büyük kentlerde hızlı nüfus artışı, plansız kentleşme, göç, yoksulluk, artan enflasyon, işsizlik, kötü koşullarda barınma, aile içi şiddet, aile bütünlüğünün bozulması ve ailenin toplumsal desteğini kaybetmesi gibi durumlar aileyi ve tüm aile bireylerinin yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu faktörlere ek olarak, ailedeki alkol ve madde bağımlılığı, babanın evi terketmesi, ebeveynlerin başka kişilerle evliliği, gelir getiren kişinin yokluğu, macera arama, fiziksel istismar, cinsel taciz ve tecavüze uğramış olma, eğitim düzeyinin düşük olması, eğitim kurumlarının yetersizliği, toplumun geleneksel tutumları gibi durumlar tüm aile bireyleri içinde şüphesiz en fazla çocukları etkilemektedir. Bu faktörler çocukların aile ortamından uzaklaşmasına ve suç işleme potansiyelini arttırıcı bir ortam olan sokağa sürüklenmesine neden olmaktadır.

Bazı Anahtar Sözcükler:

sokakta yaşayan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, aile, konut özellikleri, madde bağımlılığı, göç, yoksulluk

Karabulut, Ö.(2005); “Ekonomik İşlerde Çalışan Çocuklar”, Tes-İş Dergisi, Haziran, s.65-70


Karabulut, Ö.(2005); “Ekonomik İşlerde Çalışan Çocuklar”, Tes-İş Dergisi, Haziran, s.65-70.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 13

Kapsam:

DİE’nin (Devlet İstatistik Enstitüsü)1994 ve 1999 Çocuk İşgücü Anketleri kullanılarak, Türkiye’de çocuk işçilik konusu rakamlarla anlatılmıştır. Çalışan çocukların çalışma koşulları, ulusal mevzuat ve ILO sözleşmeleri de gözönünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde konu ile ilgili anlatılanlar toparlanmış ve öneriler sunulmuştur.

Makaleden bir Alıntı:

Çalışan çocukların çalışma nedenleri, sorunları ve çözümleri çok boyutlu olup, bunları Türkiye’nin temel sorunlarından ve bu sorunların çözümü yönündeki politikalardan soyutlamak mümkün değildir. Uygulanmakta olan sosyo-ekonomik politikalar sonucunda her gün daha fazla çocuk çalışma yaşamına katılmakta, başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde sokakta yaşayan, sokakta çalışan çocuk sayısı artmaktadır. (s.68)

Bazı Anahtar Sözcükler:

sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, uluslararası mevzuat, ulusal mevzuat, ILO

 

 

Güngör, M.(2003); “Yoksulluk ve Sokakta Çalışan Çocuklar”, Yoksulluk, Deniz Feneri Yayınları, Cilt:3, İstanbul


Güngör, M.(2003); “Yoksulluk ve Sokakta Çalışan Çocuklar”, Yoksulluk, Deniz Feneri Yayınları, Cilt:3, İstanbul.

Yararlanılan Kaynak Sayısı: 5

Kapsam:

Mersin ilinde yoksulluğun, sokakta çalışan çocuklar üzerinde yarattığı etkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Yoksulluk ekonomik bir gösterge olarak ele alınmaktan ziyade, bir durum şeklinde değerlendirilmiş ve çocuk üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Göç, sosyal devlet, sokakta çalışan çocuk, sokak çocuğu, toplumsallaşma gibi kavramların ışığında, Mersin ilinde sokakta çalışan 70 çocuğa anket uygulanmış ve gözlem yapılmıştır.

Makaleden bir Alıntı:

Yoksulluktan en çok etkilenen en çok zarar görenler, yaşama, gelişme ve büyüme hakları riske atılanlar, toplumun ve ailenin en küçük bireyleridir. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde doğan her 10 çocuktan dördü, aşırı yoksulluk içinde dünyaya gelmektedir. Bu yoksulluk, çocuğun varlığını her yönden belirlemektedir. Malnütrisyon, temiz su sıkıntısı, yetersiz sanitasyon ve düşük yaşam beklentisi. (s.291)

Bazı Anahtar Sözcükler:

göç, sosyal devlet, beslenme, sanitasyon, sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, toplumsallaşma

 

 

 

Önce Çocuklar: Sokakta Yaşayan ve/veya Çalışan Çocuklar


Çalışmanın adı: Önce Çocuklar: Sokakta Yaşayan ve/veya Çalışan Çocuklar

Çalışmanın Türü: Kitapçık

Çalışmanın Yazarı: UNICEF

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: Ankara, 2006

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı:

Amaç: Sokakta çalışan çocuklar konusunda bilinçlendirme raporu.

 

Yöntem: Literatür tarama yöntemi kullanılmıştır.

Alıntı: Türkiye’de en az 42.000 çocuğun sokaklarda yaşadığı ya da çalıştığı tahmin edilmektedir; ancak resmi olmayan sayılar 80.000’e kadar çıkmaktadır. Bu çocukların büyük çoğunluğu, çok az belediyenin sağlayabildiği daha iyi yaşam standartları arayışı içinde şehirlere akın eden ve sosyal olarak sınırlılıkları olan göç etmiş ailelerden gelmektedir.

Anahtar kelimeler: UNICEF, sokakta yaşayan çocuklar, sokakta çalışan çocuklar

 

Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eskişehir Örneği


Çalışmanın adı: Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentileri: Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Eskişehir Örneği

Çalışmanın Türü: Araştırma –Değerlendirme Raporu

Çalışmanın Yazarı: Dr. Yener Şişman

Çalışmanın Sunuluş,

Basım yılı ve Yeri: 2004, Eskişehir

Çalışmanın Dili: Türkçe

Sayfa Sayısı: 99

Amaç: Sokakta çalışan çocukların varolan durumunu belirlemek, sorunlarını

saptamak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak.

Yöntem: Literatür tarama ve alan araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Eskişehir’de 9- 14 yaş grubu arasında 185’i erkek 13’ü kız toplam 198 çocuk ele alınarak araştırma yapılmıştır.

Alıntı: Sokakta çalışan çocuk sayısı gün geçtikçe artmaktadır, bu toplumsal

sorunun giderilmesi için sağlam projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.Çocuklar sokakta çalışmaya itilmekte ve çalıştıkları ortamlarda kötü şartlara maruz kalmaktadırlar

Anahtar kelimeler: sokakta çalışan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar